Домой Без рубрики Татаал тексттик маселелерди чыгаруу

Татаал тексттик маселелерди чыгаруу

36

Сабактын максаты:
Окуучулар маселе чыгаруунун ар түрдүү ыкмаларын билишет.
Окучулар маселе чыгарууда алган билимдерин көндүмдөрүн турмуштук кырдаалдарда пайдалана билишет.
Өз ойлорун эркин айтууга бири-биринин пикирин сыйлоого багыт алышат.
Күтүлүүчү натыйжа:
Тексттик маселелерди чыгарууга болгон жөндөмдүүлүктөрү өнүксө.
Математикалык моделдерди түзө алышса
Маселелерди чыгарууда билимдерин көндүмдөрүн жана турмуштук кырдаалдарда алган тажрыйбаларын колдоно билсе.
Сабактын тиби: Жаңы билим берүү
Сабактын усулу: Интерактивдүү
Сабактын жабдылышы: сүрөттөр, плакат, телевизор, окуу китеби, окуу дептери, таркатмалар.
Сабактын жүрүшү:
Уюштуруу, жагымдуу маанай, үй тапшырманы бышыктоо, жаңы темага өбөлгө түзүү, жаңы тема бышыктоо, жыйынтыктоо, үйгө тапшырма, баалоо.
Бир орундуу сан ойлогула. Ага андан кийинки санды кош. Келип чыккан санга 9ду кош. Келип чыккан санды 2ге бөл. Келип чыккан сандан биринчи ойлогон санды кемит. Канча чыкты? Силердин ойлогон саныңар кандай сан болбосун, жообу 5 чыктыбы?
Балдар бүгүн биз силер менен чыныгы турмуштук кырдаалдагы татаал тексттик маселелерди чыгарууну үйрөнөбүз: Жаркынай ар бири 10 сомдон турган 9дептер сатып алды. Башка дүкөндө ушундай эле дептер 8 сомдон сатыларын кечирээк билип калды. Жаркынай эгер ошол башка дүкөндөн дептер сатып алса канча сом үнөмдөмөк
10 * 9 = 90
8 * 9 = 72
90 – 72 = 18
Ж ообу: 18 сом үнөмдөмөк
Балдар биз токойдо турабыз. Төмөнкү тапшырмаларды аткара алсак сан шооласына жетебиз.
403-мисал
404-А) с+5
Б) 0* 9=0 1 *9=9 2* 9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81 В)0 *5=0 1*

5=5 2* 5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25 6*5=30 7*5=35 8*5=40 9*5=45
Сан шооласына жетип алдык.
404-маселе.
40 кг бал 4 челекке салынды. 3 челекке 9 кгдан салынса, 4 челекке канча кг бал салынат?
Болгон – 40 кг бал
Салынган – 3 челекке 9кгдан бал.
4-челекке канча кг бал салынган?
Чыгышы:
1)3 *9=27 (кг) 2) 40-27=13(кг)
40-3 *9=40-27=13(кг).
Жообу: 4-челекке 13 кг бал салынган.
405-мисал.
АВ=1см
ВС=12см
—————
Р-?
Чыгаруу: Р=(АВ+ВС)* 2=(1+12) *2=13* 2=26(см)
S=АВ*ВС=1*12=12см квадрат.
Жообу: тик бурчтуктун периметри 26см, аянты 12 см/квадрат

Балдар көпүрөдөн өтүп жайлоого келдик.
( 306-29)+(400-307)= 277+93=370
1) 306-29=277
2) 400-307=93
3) 277+93=370
(247+390)-(8*9)=637-72=565
1. 247+390=637
2. 8*9=72
3. 637-72=565
Бышыктоо: Ыкчам текшерүү:
Талаада 8 адамдын ар бири 5 кгдан сабиз жыйнашып, бир ящикке чогултушту. Эгер ал ящикке жалпысынан 73 кг сабиз бата турган болсо,
дагы канча кг сабиз салса болот?
8*5=40 73-40=33 Жообу: 33 кг
Жыйынтыктоо: Логикалык суроолордун негизинде.
1. 30 ак түстүү, 20 кара бар. 7 сарылар канча болот баары алар?
2. Ороздо отуз алма бар, аябай таттуу алмалар. 9 кызыл, 5 ак. Калганы сары, канча алар?
Үйгө тапшырма: 407-мисал.
Баалоо: оозеки.

Г. НАЗАРБЕКОВА,
Р. Кулуев атындагы №11 орто мектептин
башталгыч класс мугалими,
Ала-Бука району.